Na temelju članka 73. Zakona o osnovnoj školi ( Sl. novine SBK broj 11/01 ) i članka 73. Statuta Osnovne škole ''Bila'', Školski odbor Osnovne škole ''Bila'' na sjednici održanoj 28. rujna 2012. godine, donio je:  

ETIČKI KODEKS

NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Kodeksom ponašanja i odijevanja ( dalje u tekstu : kodeks ) propisuje se skup pravila, odnosno načela, kojih se u radu, ponašanju i odijevanju u školi i školskom okruženju moraju pridržavati uposlenici Osnovne škole „Bila“ u Biloj.

Članak 2.

Kodeksom se uređuju obveze uposlenika, odnos učitelja i stručnih suradnika prema učenicima, odnos učitelja i stručnih suradnika prema roditeljima, strankama i ostalim uposlenicima škole, primjeren način ophođenja i odijevanja u školi, druge odredbe ponašanja u školi i školskom okruženju te posljedice kršenja ovog kodeksa. 

Članak 3.

Učitelji i stručni suradnici su dužni savjesno i odgovorno obavljati odgojno-obrazovni rad u školi u skladu sa temeljnim načelima humanosti, moralnosti i ispravnosti. Svaki uposlenik škole oplemenjuje pravila dana ovim kodeksom osobnim sustavom humanih vrijednosti, vlastite kulture i životnog iskustva. 

Članak 4.

Na rad i ponašanje u školi primjenjuju se načela: 

a)     Načelo poštivanja pravnih propisa

Uposlenik Škole treba poštivati pozitivne pravne propise i opće akte škole te svojim radom omogućavati primjenu propisa svima u školi pod jednakim uvjetima. 

b)     Načelo poštivanja dostojanstva osobe

Uposlenik škole treba poštovati dostojanstvo svih osoba s kojima je u doticaju prilikom rada u školi, ali ima pravo očekivati i poštovanje vlastite osobnosti. 

c)     Načelo zabrane diskriminacije

Svima u školi je u svakom obliku zabranjena diskriminacija prema etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, vjeri, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, imovnom stanju, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, invaliditetu i zdravstvenom stanju. 

d)     Načelo jednakosti i ravnopravnosti

Uposlenik škole treba se prema drugima ponašati tako da je isključen svaki oblik neravnopravnosti, zlouporabe, zlostavljanja, uznemiravanja ili omalovažavanja.

e)     Načelo samostalnosti nastavnog i drugog stručnog rada

Učiteljima i stručnim suradnicima jamči se pravo autonomije u izvođenju nastave i drugom stručnom radu u skladu s propisima i nastavnim planom i programom. 

f)      Načelo profesionalnosti

Uposlenik škole treba odgovorno, savjesno i nepristrano ispunjavati svoje obveze prema učenicima ,njihovim roditeljima ili skrbnicima, strankama ili svim ostalim osobama. 

Članak 5.

Radno vrijeme u školi je od 7,00 do 20,00 sati. Učitelji u učionice ulaze odmah nakon zvona za početak sata, čime učenicima pokazuju svoj odnos prema radu. Svi djelatnici su dužni dolazit na posao 15 do 20 minuta ranije, a dežurni nastavnik 30 minuta ranije. Svi djelatnici su dužni tajniku prijaviti izostanak s posla. Prilikom ulaska u učionicu učitelji isključe mobilni telefon. 

Članak 6.

Svi uposlenici u školi dužni su savjesno postupati s imovinom škole te racionalno i učinkovito upotrebljavati sve resurse škole.  

II.  ODNOS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA PREMA UČENICIMA

Članak 7.

Učitelji i stručni suradnici dužni su postupati jednako prema svim učenicima bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju spola, dobi, nacionalnosti, etničke ili vjerske pripadnosti, socijalnog ili imovnog stanja, obiteljske situacije ili po bilo kojoj drugoj osnovi.

Članak 8.

Učitelji i stručni suradnici koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima trebaju:

·        izvoditi odgojno-obrazovni rad u skladu s ciljevima, zadaćama i standardima osnovnog odgoja i obrazovanja

·        što stručnije učenicima prenositi znanja iz svog predmeta ili područja

·        osigurati istinitost podataka i prezentaciju sadržaja primjerenu nastavnom predmetu

·        obrađivati nastavne sadržaje na prihvatljiv i razumljiv način

·        pridonositi intelektualnom razvoju učenika

·        saslušati i uvažavati učenikovo mišljenje

·        poštovati i uvažavati učenikove sposobnosti te se s posebnom pažnjom odnositi prema učenicima s teškoćama u učenju i s teškoćama u razvoju

·        motivirati učenika i izazvati znatiželju kako bi samoinicijativno učili, istraživali, koristili i razvijali svoje sposobnosti, te poticati i organizirati međusobnu potporu među učenicima

·        učenike odgajati da poštuju i uvažavaju sve osobe bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, u skladu s etičkim načelima 

Članak 9.

Učitelji trebaju biti objektivni i nepristrani pri ocjenjivanju učenika. Obvezni su suzdržavati se svih postupanja kojima bi se određenim učenicima davala prednost, a kod drugih učenika stvarao osjećaj manje vrijednosti i ljubomore. 

Članak 10.

Zabranjeno je fizičko kažnjavanje, vrijeđanje, omalovažavanje učenika koje ima negativne efekte na razvoj učenika. Zabranjeno je kažnjavanje neposluha učenika udaljavanjem iz razreda, osim ako su udaljeni iz razloga što su upućeni stručnoj službi ili ravnatelju škole. 

Članak 11.

U obavljanju odgojno-obrazovne struke učitelji i stručni suradnici dužni su osobito pažljivo postupati sa svim informacijama kojima raspolažu o učenicima ili njihovim obiteljima uz obvezu da svi ti podaci predstavljaju profesionalnu tajnu.

III.    ODNOS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA PREMA RODITELJIMA

Članak 12.

Učitelji i stručni suradnici trebaju imati suradničke i suodgovorne odnose s roditeljima odnosno skrbnicima učenika. 

Članak 13.

U vrijeme predviđeno za informacije učitelj je dužan biti dostupan svim roditeljima zainteresiranima za razgovor. Informacije se daju u prostorijama predviđenim za to (kabinet za informacije ili kabinet za inovacije), a ne nikako u zbornici, hodnicima, holu ili dvorištu škole.

Članak 14.

Učitelji su dužni izvješćivati roditelje o uspjehu učenika, ponašanju i aktivnostima učenika te izostancima s nastave. 

Članak 15.

Odnos učitelja i stručnog suradnika prema roditeljima ili skrbnicima treba biti tolerantan uz obvezu uvažavanja stavova roditelja ili skrbnika, vodeći računa o dobrobiti djeteta. 

Članak 16.

Uposlenici se s učenicima, roditeljima, strankama i svim drugim osobama s kojim svakodnevno komuniciraju trebaju ophoditi kulturno, uljudno i susretljivo i dati im svaku informaciju kojom raspolažu, odnosno uputiti ih nadležnoj osobi ili tijelu. 

Članak 17.

Učitelji i stručni suradnici moraju pred roditeljima i učenicima čuvati svoje i dostojanstvo svojih kolega.  

IV.     MEĐUSOBNI ODNOSI UPOSLENIKA ŠKOLE

Članak 18.

Odnos učitelja prema radu i radnim obvezama mora biti stručan, profesionalan i odgovoran. Učitelji su dužni poštivati vremenski okvir u planiranju, pripremanju i izvođenju odgojno-obrazovnog rada.

                                                                                        Članak 19.

U službenoj komunikaciji svi uposlenici trebaju se služiti hrvatskim jezikom i razumljivim rječnikom.                                    

Članak 20.

Međusobni odnos uposlenika treba se temeljiti na međusobnom poštivanju, kolegijalnosti, uvažavanju, međusobnoj pomoći i suradnji te profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti. Učitelji trebaju podržavati inovativnost, timski rad i razmjenu iskustava, te pomagati i usmjeravati mlađe kolege.

Pretpostavljenim se obraćamo sa ''Vi'', ali i međusobno pred učenicima, roditeljima ili strankama. Jedni druge ne zovemo neprikladnim nadimcima nego isključivo imenima, a pred učenicima, roditeljima i strankama uz ime koristimo i zanimanje ( ravnatelj, nastavnik, razrednik itd. ). 

Članak 21.

Uposlenik škole ne smije druge uposlenike škole ometati u radu. Učitelji i stručni suradnici trebaju redovito razmjenjivati informacije i mišljenja o radnim i stručnim pitanjima, poštovati položaj svojih kolega i s njima raditi u interesu što kvalitetnijeg obavljanja odgojno-obrazovne djelatnosti. 

Članak 22.

Učitelji i stručni suradnici trebaju upozoravati na nestručne tvrdnje povezane s njegovom strukom te pritom izbjegavati postupke koji bi  podcijenili i obezvrijedili dostojanstvo drugih. Svoje mišljenje o stručnim pitanjima treba izreći javno ako je to utemeljeno na znanstvenoj istini.                                                                 

Članak 23.

Svi uposlenici dužni su  uzdržavati se od ponašanja kojima mogu povrijediti stručni ugled ili način rada drugog učitelja, stručnog suradnika ili drugog uposlenika škole. Svoje primjedbe na rad i ponašanje drugih uposlenika trebaju iznositi na primjerenom mjestu, kao što je Uprava škole. 

Članak 24.

Posebnu pažnju uposlenik škole treba obratiti osobama s invaliditetom, i drugim osobama s posebnim potrebama. 

Članak25.

U okviru svoga položaja ravnatelj škole treba poticati uposlenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova, međusobno poštivanje i suradnju te korektan odnos prema roditeljima, skrbnicima i ostalim osobama. 

V.  OSOBNI IZGLED  

Članak 26.

Osobni izgled svih djelatnika mora biti na odgovarajućoj razini oficijelnosti i ozbiljnosti. Odjeća treba biti čista, uredna, umjerenih linija i krojeva, primjerena pozivu. Nije primjereno dolaziti u školu u prekratkim suknjama, kratkim hlačama, majicama na bretele i sa velikim dekolteima, kratkim majicama koje ne prekrivaju tijelo, visokim potpeticama, sjediti i raditi u jaknama i kaputima.

Odjeću od džinsa treba prilagoditi školi – zabranjeno je nošenje tijesnih, poderanih, izblijeđenih farmerica. Neprimjereno je učiteljima i stručnim suradnicima dolaziti u školu u sportskoj odjeći i patikama ( izuzev učitelja tjelesne i zdravstvene kulture i učiteljica razredne nastave kada  imaju sat tjelesne i zdravstvene kulture ). Učitelji i stručni suradnici koji svoje odijevanje ne mogu prilagoditi ovom kodeksu imaju mogućnost nošenja radnih odora – mantila. U slučaju kršenja odredaba iz ovog članka ravnatelj će djelatnika prvo upozoriti a u slučaju neposluha udaljiti s radnog mjesta.  

VI.    PRIMANJE DAROVA I DRUGIH DOBARA 

Članak 27.

Učitelji i stručni suradnici ne smiju tražiti darove, poticati darivanje niti primati ikakve darove za koje postoji razborita pretpostavka da će posredno ili neposredno utjecati na njihovu objektivnost, ispunjavanje profesionalnih obveza i dužnosti.  

VII.   SUKOB INTERESA 

Članak 28.

Svi učitelji i stručni suradnici trebaju izbjegavati sukobe interesa. Sukob interesa mogu uzrokovati obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo, antagonizmi i slično. Treba nastojati na neovisnosti svih izvanškolskih djelatnosti ( koje uključuju financijske ili drugačije interese ) kako one ne bi bile u sukobu s profesionalnim obvezama u školi. Nedopustiv je svaki oblik nepotizma.  

VIII.  TAJNOST PODATAKA 

Članak 29.

Svi uposlenici koji temeljem svoje pozicije u školi raspolažu podacima sa statusom povjerljivosti trebaju štititi tajnost takvih podataka. Nije dopušteno otkrivanje povjerljivih podataka drugim uposlenicima kao ni bilo kojoj strani osim ako je takvo razotkrivanje dio uobičajenog tijeka posla u školi ili ako postoji zakonska i profesionalna obveza da se takve informacije objave.  

IX.    JAVNO NASTUPANJE 

Članak 30.

U svim oblicima javnih nastupa prilikom kojih predstavljaju školu uposlenici trebaju iznositi stajališta škole u skladu s propisima, dobivenim ovlastima i stručnim znanjem , kao i odredbama kodeksa, te čuvati dignitet struke i izvan radnog vremena u školi primjerenim i dostojanstvenim ponašanjem.     

X.    KRŠENJE KODEKSA 

Članak 31.

Ovog kodeksa dužni su se pridržavati svi uposlenici u školi, neovisno o vrsti i trajanju ugovora o radu po temelju kojeg ostvaruje prava i obveze u školi. Osoba koja će zasnovati radni odnos nakon stupanja na snagu ovog kodeksa, prije sklapanja ugovora o radu dužna je upoznati se s odredbama ovog kodeksa i pridržavati ih se u radu. 

XI.    OSTALE ODREDBE 

Članak 32.

U učionicama, hodnicima i dvorištu škole apsolutno su zabranjena sva neprihvatljiva ponašanja: diskriminacija, uznemiravanje, spolno ili verbalno uznemiravanje, uzimanje alkoholnih napitaka i konzumiranje opojnih sredstava. Pušenje je uposlenicima dopušteno samo u predviđenoj prostoriji.  

Članak 33.

Nepostupanje uposlenika škole u skladu s načelima i obvezama ovog kodeksa predstavlja povredu radnih obveza koja povlači za sobom odgovornost sukladno Pravilniku o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.