I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Kodeksom ponašanja učenika ( u daljem tekstu : kodeks ) propisuje se skup pravila, odnosno načela kojih se u radu, ponašanju i odijevanju u školi i školskom okruženju moraju pridržavati učenici Osnovne škole ''Bila'' ( u daljem tekstu : škola ) a u smislu čuvanja dostojanstva i ugleda škole. 

Članak 2.

Kodeksom se utvrđuju opće etičke smjernice i postupci vezani uz njih, prava, obveze i odgovornosti, zabranjene radnje, te sprovode etičke vrijednosti specifične za djelatnost škole u najširem smislu.  

Članak 3.

Svi roditelji i druge osobe zainteresirane za rad škole bit će upoznate s Kodeksom i pravilima ponašanja koja se očekuju od učenika škole. 

Članak 4.

Učenici su dužni u obavljanju svojih poslova, pridržavati se odredaba kodeksa. Ponašanje u skladu s kodeksom osigurava jedinstvenost u pogledu ponašanja učenika u školi, što je preduvjet učinkovitog odgojno-obrazovnog rada. 

II.     PRAVA UČENIKA 

Članak 5.

Učenik ima pravo na:

 • stjecanje      kvalitetnog obrazovanja u sigurnom okruženju, bez ometanja
 • pošten      i jednak odnos prema njima, bez diskriminacije
 • postupanje      prema njima s poštovanjem osobnosti,
 • obavijest      o svojim pravima, odgovornostima i o pravilima discipline
 • savjet      i pomoć
 • uvažavanje      mišljenja
 • pomoć      drugih učenika
 • pritužbu      koju može predati : nastavniku, ravnatelju, Školskom odboru,
 • sudjelovanje      u radu Vijeća učenika
 • sudjelovanje      u izradi kućnog reda
 • predlaganje      poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i rada.

   

III.      ODGOVORNOST UČENIKA

Članak 6.

Od učenika se očekuje da:

 • poštuje      prava drugih
 • zna i      poštuje školska pravila
 • prijavi      incidente ili aktivnosti koje mogu ometati sigurnost svih učenika u školi.

Članak 7.

Učenik je dužan redovito pohađati nastavu i dolaziti u školu 15 do 20 minuta prije početka nastave, donositi potrebne udžbenike, kompletan pribor, redovito raditi zadaće i učiti, te svjesno se zalagati u ispunjavanju školskih obveza,

Članak 8.

Svaki izostanak učenika pravda roditelj, a ako je izostajanje iz zdravstvenih razloga dulje od dva dana, učenik je dužan u roku od sedam dana donijeti liječničko opravdanje.Svaki vid samovoljnog napuštanja sata je bježanje i smatra se neopravdanim. 

Članak 9.

Učenik je dužan prije početka sata ući u učionicu prije nastavnika . 

Članak 10.

Kada u učionicu ulazi nastavnik svi učenici ustaju kao i prilikom odlaska nastavnika iz učionice. 

Članak 11.

Učenik ne može napustiti sat bez dopuštenja nastavnika. Učionicu u isto vrijeme može privremeno napustiti samo jedan učenik.   

Članak 12.

Svi učenici razrednog odjela obavljaju dužnost redara u svom odjelu, a imenuje ih razrednik i to po dva redara tjedno, a izmjenjuju se abecednim redom.

Redari su odgovorni za:

-         izvješćivanje predmetnog nastavnika o odsutnim učenicima,

-         čistoću učionice, pripremu nastavnih sredstava i pomagala,

-         prijavljivanje uočenih šteta u učionici predmetnom nastavniku,

-         ostale vidove ponašanja koja nisu u skladu s ovim Kodeksom.  

Članak 13.

Radi pravilnog odvijanja nastavnog procesa u školi se organizira dežurstvo učenika. 

Članak 14.

U školi dežura jedan učenik VII. ili VIII. razreda i u skladu s time nose vidljive oznake.

Dežurni učenik dežura u Prijavnici škole (na samom ulazu škole) u vremenu od 7:30 do

     13:15 (prva smjena) i od 13:00 do 18:35 (druga smjena)

                                                                                                                                                                                                                    Dužnosti dežurnog učenika su:

-          za vrijeme malih odmora i trajanja sata drži školska vrata zaključana i sa svakim posjetiteljem  prvo obavi informativni razgovor bez puštanja u hol dok se ne ustanovi razlog posjeta i mogućnost za realizaciju namjere za posjet,

-          u knjigu dežurstva upisuje osobne podatke o svakom posjetitelju ( ime i prezime i razlog posjeta),

-          brine se da se posjetitelji ne kreću bez njegove pratnje ili pratnje uposlenika škole po školskoj zgradi.

-          Dežurni učenici dužni su što brže obavijestiti dežurnog učitelja, razrednika, ostale učitelje ili upravu škole (redom kako je nabrojano) ako uoče sljedeće situacije unutar ili oko škole:

     - kretanje nepoznatih osoba po školi        

                 - sukob ili nasilje među učenicima

                 - nastalu štetu i /ili počinitelje štete

                 - bilo koji drugi slučaj kršenja Školskih pravila.

-         

Članak 15.

Učenik je dužan imati sav potreban pribor ili opremu na satu, savjesno raditi na usvajanju znanja vještina i vrijednosti, na satu pratiti upute nastavnika i isti ne ometati pričanjem, šuškanjem, smijehom, okretanjem, ustajanjem, hodanjem, dobacivanjem i sl.

Članak 16.

Učenik je dužan da poštuje osobnost drugih učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih uposlenika škole. Naročito treba biti pažljiv prema slabijima od sebe. Učenik poštuje sve osobe bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost u skladu sa principima humanosti i čovjekoljublja.

Odnos prema drugima učenik zasniva na temeljnim ljudskim vrijednostima: istine, mira, ispravnog postupanja, poštenja, ljubavi i nenasilja. Poštovanje starijih osoba učenici iskazuju na bezbroj načina: persiranjem, ustupanjem mjesta, propuštanjem pri prolazu kroz vrata i sl. 

Članak 17.

Rječnik koji koriste učenici mora biti primjeren mjestu i osobi s kojom komuniciraju. Pod primjerenošću se podrazumijeva korištenje pristojnih riječi, ne koriste se uvredljive riječi, ne ismijavaju se drugi koji su drugačiji, ne iznose se laži kako bi se drugom napakostilo i dr. iz domena bontona. Nastojimo što češće koristiti riječi ''hvala, molim, izvoli, oprosti,...''. Ne koristimo psovke. 

Članak 18.

U školi se pozdravljamo sa ''dobro jutro'', ''dobar dan'' i ''doviđenja''. Pozdravljamo sve uposlenike škole. 

Članak 19.

Mobilni telefoni, discmani, mp3 playeri i slični uređaji moraju biti isključeni i sklonjeni s klupa za vrijeme sata. U protivnom slijedi privremeno oduzimanje i izricanje odgovarajuće disciplinske mjere. 

Članak 20.

Učenici su dužni čuvati svoju odjeću, obuću, školska sredstva i pribor, kao i imovinu drugih učenika. Skupocjene predmete i novac  donose u školu na svoju odgovornost. Ako nestanu, učenik ne može okriviti druge. Škola ne preuzima odgovornost za gubitak ili krađu osobne imovine. Čuvajte svoja uvjerenja o završenom razredu i ostala osobna dokumenta. Potrebni su vam za dalji život.   

Članak 21.

Mali odmor traje 5 minuta i služi za prelazak iz kabineta u kabinet, pripremu za sat te obavljanje fizioloških potreba. Za vrijeme prelaska učenika iz kabineta u kabinet, učenici ne smiju praviti gužvu, galamu i gurati se. Prilikom kretanja stepenicama obvezni su koristiti desnu stranu.

Veliki odmor traje 15 minuta i služi za uzimanje užine i napitaka, obavljanje fizioloških potreba i druženje u prostorijama škole i školskom dvorištu. Za vrijeme trajanja odmora učenici se ne smiju udaljavati iz školskog dvorišta.  

Članak 22.

U školi nije dozvoljeno žvakanje žvakaće gume.  

Članak 23.

Učenik smije napustiti nastavu samo u slučaju iznenadne bolesti. Te sate roditelj je dužan opravdati. 

Članak 24.

Za vrijeme nastave učenik je odgovoran za red i tišinu u školskoj zgradi i školskom dvorištu.  

Članak 25.

Boravak u čistom i urednom okruženju svima je ugodniji.. Urednost učionica i školskog dvorišta ovisi o učenicima. Otpatke bacamo u kantu za smeće, nikako oko sebe.  

Članak 26.

Učenici su odgovorni prije napuštanja učionice, a naročito nakon konzumiranja užine, sve otpatke baciti u kantu za smeće, odnosno ostaviti urednu učionicu.  

Članak 27.

Ljubav je dio naše privatnosti i intime. Njeno izražavanje prisnim tjelesnim kontaktom u javnosti je nepristojno i neprimjereno školskoj sredini.  

Članak 28.

Svoje mišljenje ili nezadovoljstvo iskazuješ biranim uljudnim riječima. Svaku primjedbu koju uputiš drugom prvo preispitaš. Otkloni prvo svoje nedostatke pa onda kritiziraj druge.  

Članak 29.

Školsku imovinu čuvamo jer koristi svima. Pisanje, crtanje, urezivanje po školskim klupama, stolicama i zidovima, kao i uništavanje ukrasnog bilja u školskom dvorištu, nije dopušteno.               

Članak 30.

Za štetu nastalu u školi odgovaraju njeni počinitelji. Počinitelji su je dužni u cjelini ili u dijelovima nadoknaditi, što ovisi o uzrocima i okolnostima počinjene štete te odluci ravnatelja, Učiteljskog vijeća i razrednika. Ako se počinitelji ne mogu poimenično utvrditi, štetu će solidarno nadoknaditi svi učenici koji su se zatekli na mjestu u vrijeme učinjene štete, odnosno svi učenici škole, o čemu odlučuje ravnatelj ili Učiteljsko vijeće.  

Članak 31.

Učeniku koji svjesno i namjerno otuđi ili ošteti školsku imovinu, imovinu drugih učenika ili uposlenika škole izriče se disciplinska mjera.   

IV.   ODIJEVANJE UČENIKA

Članak 32.

Odjeća koju nosite jasno govori o vašoj osobnosti. Ona odražava ukus i stil svake osobe. Vašim načinom odijevanja šaljete drugima poruku o sebi, ali ih možete i uznemiravati. Odlazak u školu je za vas posao, te se u skladu s tim trebate i odijevati. Odjeća za školu treba da je u skladu sa pravilima pristojnog školskog odijevanja:

·        kod učenica/učenika su zabranjena gola leđa, ramena, poprsje i stomak.

·        odjeća ne smije biti prozirna, nečista i neuredna

·        dužina ženske suknje ne smije biti kraća od 2 cm iznad koljena.

·        učenici trebaju nositi hlače pristojne dužine ( nikako kratke hlače, bermude za plažu i sl. ).

·        prirodan izgled je najljepši za ovaj uzrast. Šminkanje, bojanje kose, lakiranje noktiju treba izbjegavati iz zdravstvenih razloga.

·        tetovaže i piercing su zabranjeni.

·        učenici trebaju imati čiste i uredne frizure. 

V.   U ŠKOLI JE ZABRANJENO

Članak 33.

Zabranjeno je izazivanje galame i nereda, svađa i međusobno vrijeđanje učenika, izazivanje tuče i sudjelovanje u tuči, svaka vrsta nasilnog ponašanja. Eventualne nesporazume rješavati dogovorom ili potražite pomoć predmetnog nastavnika, razrednika, pedagoga ili ravnatelja škole. 

Članak 34.

Zabranjeno je donošenje i unošenje predmeta sa oštrim sječivom ili ubodnih predmeta, petardi, upaljača i drugih predmeta kojima možeš povrijediti sebe i druge. 

Članak 35.

Učenik sve primjedbe može uložiti preko svog razrednika ili Vijeća učenika. 

Članak 36.

Zabranjena je uporaba cigareta, alkohola ili drugih narkotičkih sredstava u  školi i školskom okruženju. 

Članak 37.

Učenici ne mogu u školu uvoditi druge osobe koje za to nemaju opravdanje.  

Članak 38.

Učenici se po završetku nastave ne zadržavaju u školskom dvorištu.                             

VI.   ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 39.

Razrednik je dužan upoznati s odredbama ovog Kodeksa sve učenike iz svog odjela. 

Članak 40.

Učenik je odgovoran za poštivanje Kodeksa ponašanja učenika. 

Članak 41.

(1)   Kodeks za učenike se ističe na vidnom mjestu u školi.

(2)   Kodeks za učenike mora poznavati svaki uposlenik, učenik i njegov roditelj ili skrbnik.