POSLOVNIK

                                       O RADU VIJEĆA UČENIKA

I. OPĆE KARAKTERISTIKE

Članak 1.

 Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja koja se odnose na izbor članova Vijeća učenika (u daljnjem tekstu: Vijeća), prava i dužnosti članova, pripremanje, sazivanje i tijek rada na sjednicama, donošenje odluka, način glasovanja, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika, vođenje zapisnika i druga pitanja važna na rad Vijeća.

Članak 2.

 Način rada Vijeća po pitanjima koja nisu regulirana ovim Pravilnikom uređuju se zaključkom Vijeća.

II. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA, NJIHOVA PRAVA I OBVEZE

Članak 3.

 Vijeće se osniva od predstavnika učenika od IV. do VIII. razreda.

Predstavnike učenika u Vijeću (najmanje po jedan predstavnik iz svakog odjela) biraju učenici neposredno na prvom sastanku odjelske zajednice. Sastav Vijeća mora odražavati nacionalnu strukturu učenika u odjelima iz kojih se predstavnici biraju.

Članak 4.

 Prvu, konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva pedagog, odnosno profesor koordinator, kojeg imenuje ravnatelj škole na sjednici Nastavničkog vijeća, i rukovodi sjednicom do izbora predsjednika i dva zamjenika predsjednika. Prva sjednica Vijeća mora se održati u roku od najdulje osam ( 8 ) dana od dana imenovanja članova Vijeća učenika.

Članak 5.

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Vijeće bira predsjednika i zamjenika predsjednika iz redova svojih članova.

Članak 6.

 Obveze su Vijeća učenika:

- promicati interese škole u lokalnoj zajednici,

- poticati angažman učenika u radu škole i

- obavještavati Školski odbor, stručne organe škole kao i Vijeće roditelja o svojim stavovima i prijedlozima koji se odnose na rad u školi i upravljanje školom.

Članak 7.

 Članovi vijeća dužni su aktivno sudjelovati u radu Vijeća i pridržavati se reda propisanog ovim Pravilnikom.

Članak 8.

 Svaki član Vijeća ima pravo na sjednici postavljati pitanja, tražiti objašnjenja i obavijesti u svezi s radom Vijeća. Na postavljena pitanja predsjednik Vijeća, odnosno koordinator, dužan je odgovoriti na istoj sjednici, a ako to nije moguće, odgovor će pripremiti za sljedeću sjednicu.

Svaki član Vijeća ima pravo na sjednici Vijeća predlagati i upućivati primjedbe u svezi s pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 9.

 Članovi Vijeća mogu pokrenuti pred nadležnim organima škole (Školskim odborom, Nastavničkim vijećem, razrednim vijećem i ravnateljem) pitanja koja se odnose na standard učenika u školi, na njihova prava, obaveze i odgovornosti, na rad koji učenici obavljaju u školi, posebice na društveno koristan rad, izvannastavne aktivnosti, kao i na organiziranje izleta, posjeta, ekskurzije i drugih akcija.

III. RAD VIJEĆA

Članak 10.

Dnevni red za sastanak Vijeća priprema predsjednik uz suradnju zamjenika. U pripremanju sjednice predsjedniku po potrebi pomaže profesor koordinator, školski pedagog i ravnatelj škole.

Članak 11.

 Sjednicu Vijeća saziva predsjednik, a u nenazočnosti predsjednika, zamjenik predsjednika. Sjednica Vijeća zakazuje se najmanje 3 dana prije održavanja sjednice.

Članak 12.

 Sjednica Vijeća učenika može se održati ako je nazočna većina od ukupnog broja članova Vijeća. Vijeće donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova vijeća.

Članak 13.

 Sjednici Vijeća dužni su nazočiti svi članovi Vijeća. U slučaju spriječenosti dužni su obavijestiti predsjednika ili njegova zamjenika o razlozima spriječenosti najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.

Članak 14.

 Sjednici vijeća nije obvezatan nazočiti profesor koordinator ili školski pedagog,a ukoliko je nazočan, nema prava odlučivanja.  Sjednici Vijeća mogu nazočiti, po potrebi, ravnatelj Škole, predsjednik Školskog odbora i predsjednik Vijeća roditelja.

Članak 15.

 Na sjednici Vijeća raspravlja se samo o točkama dnevnog reda koji je utvrđen prije početka sjednice.

Članak 16.

 Samo predsjednik Vijeća ima pravo oduzeti riječ govorniku ili ga opomenuti ako se udaljuje od dnevnog reda.

Članak 17.

Vijeće može odlučiti o prekidu sjednice ako se utvrdi da se ne mogu razmotriti sva pitanja dnevnog reda. U tom slučaju odmah se utvrđuje dan i sat održavanja sljedeće sjednice.

Članak 18.

 Utvrđivanje konačne odluke po točkama dnevnog reda donosi se glasovanjem.

 Ako za rješenje istog pitanja ima više prijedloga, predsjednik stavlja na glasovanje pojedine prijedloge onim redom kako su predloženi.O svakom prijedlogu glasuje se zasebno. Glasovanje je, u pravilu, javno.

Članak 19.

Članovi Vijeća glasuju tako što se opredjeljuju "ZA" ili "PROTIV" prijedloga ,"suzdržan" od glasovanja ili izdvajaju mišljenje.Javno glasovanje vrši se dizanjem ruke.

Članak 20.

 U slučaju da se za prijedlog nije opredijelila potrebna većina ili je broj glasova "ZA" ili "PROTIV" isti, glasovanje se ponavlja, pa ako rezultat glasovanja bude opet isti, predsjednik odgađa sjednicu za jedan sat, a ako se ponovi situacija, sjednica se odgađa na tri dana.Ako Vijeće ni tada ne donese odluku, predsjednik je dužan u roku od tri dana od dana održavanja sjednice o tome obavijestiti ravnatelja i Školski odbor te zatražiti njihovo mišljenje. Mišljenje se mora dostaviti Vijeću najkasnije u roku od tri dana od dana dobivanja obavijesti.

Članak 21.

 Vijeće može, na prijedlog predsjednika ili drugog člana Vijeća, odlučiti da se glasuje tajno. Tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima. Rezultat tajnog glasovanja utvrđuje predsjednik i dva člana koja odabere Vijeće. Predsjednik vijeća objavljuje rezultate glasovanja.

Članak 22.

 Odluke i zaključci Vijeća objavljuju se na glavnoj oglasnoj ploči škole

Članak 23.

 Sjednica Vijeća odgađa se kad predsjednik utvrdi da Vijeću nije nazočna većina potrebna za održavanje sjednice i odlučivanje na istoj.

Članak 24.

 Vijeće može svog člana razriješiti članstva i prije isteka vremena na koje je izabran, u sljedećim slučajevima:

- na osobni zahtjev,

- zbog gubitka statusa redovitog učenika,

- zbog neopravdanog izostajanja sa sjednica više od tri puta,

- zbog nezainteresiranosti za sudjelovanje u radu Vijeća.

Članak 25.

 Vijeće je dužno svoj rad temeljiti na skupnom radu te se stoga unutar Vijeća osnivaju timovi i izabiru rukovoditelji timova za rad u izvannastavnim aktivnostima.

Članak 26.

 Vijeće je dužno ispravno i iscrpno obavještavati o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se donose odluke kao i o cjelokupnom radu nadležnih tijela i učenika škole.

Članak 27.

 Vijeće učenika obvezatno je pismenim putem izvijestiti Školski odbor i ravnatelje škole o svom radu i odlukama koje su donesene.

Članak 28.

 Na sjednici Vijeća vodi se zapisnik. Zapisničar može biti biran za svaku sjednicu zasebno, ili se na prvoj, konstituirajućoj sjednici nakon izbora predsjednika i zamjenika izaberu i stalni zapisničar i njegov zamjenik.

Članak 29.

Zapisnik se vodi u bilježnici tvrdog uveza.

Članak 30.

Zapisnik Vijeća obvezatno sadrži:

- redni broj sjednice,

- mjesto, nadnevak i vrijeme održavanja,

- imena i prezimena predsjednika i zapisničara,

- broj nazočnih članova Vijeća,

- imena nazočnih koji nisu članovi Vijeća i njihove funkcije,

- imena nenazočnih članova vijeća,

- ukupan broj članova i konstataciju da je sjednici nazočan broj članova Vijeća potreban za punovažno odlučivanje,

- usvojen dnevni red,

- ime i prezime podnositelja izvješća i sumarne podatke o izvješću,

- imena i prezimena sudionika u raspravi, te nadnevak i sat nastavka sjednice,

- potpis predsjednika i zapisničara,

- predsjednik potpisuje na desnoj strani, a zapisničar na lijevoj strani.

Članak 31.

 Izmjene i dopune zapisnika vrše se samo odlukom Vijeća prilikom njegova usvajanja. Za vođenje zapisnika odgovoran je zapisničar.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja. Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrše se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje

                                                                                                           Predsjednik Vijeća učenika