Školski odbor Osnovne škole „Bila“ na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB
( Službene novine KSB broj 11/01 i 17/04) ,članka 2. Pravilnika o bodovanju kandidata kod zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u Osnovnoj školi „Bila“ iz Bile, te suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB broj: 03-34-3/18-667 od 03.01.2019. objavljuje:
 
NATJEČAJ
Za popunu upražnjenih  radnih mjesta za školsku 2018./2019. godinu
 
RADNO MJESTO.
 
1.NASTAVNIK  MATEMATIKE –19 SATI- 1 IZVRŠITELJ- DO POVRATKA DJELATNICE S    
        BOLOVANJA,  A NAJKASNIJE DO 30.06.2019. GOD.
2.UČITELJ RAZREDNE NASTAVE – 1 IZVRŠITELJ – NA ODREĐENO VRIJEME – DO POVRATKA DJELATNICE S BOLOVANJA,  A NAJKASNIJE DO 30.06.2019. GOD.
 
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/16) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB, („Službene novine KSB“ broj 11/01 i 17/04), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskome jeziku za osnovne škole,  Pedagoškim  mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.
Uz prijavu na natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta, kandidati su dužni dostaviti:
 
OBVEZNA DOKUMENTACIJA                                                                                                                   
       -      Izvadak iz matične knjige rođenih,
       -      Uvjerenje o državljanstvu, 
-Diploma o završenoj školi, odnosno fakultetu
-Kraći životopis sa adresom stanovanja, brojem telefona, naznaka pozicije na koju se prijavljuje.     
Pored obvezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju na temelju koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja u skladu s Pravilnikom o bodovanju kandidata kod zasnivanja radnog odnosa  nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u  Osnovnoj školi "Bila" iz Bile:
 
DODATNA DOKUMENTACIJA       
-Potvrda o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tijekom studija, 
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
-Dokaz o socijalnim prilikama (ako kandidat živi u obitelji u kojoj nije nitko uposlen ili nema stalni izvor prihoda),  
-Potvrdu bivših poslodavaca o dužini radnog staža u obrazovanju nakon diplomiranja, 
-Potvrdu od zavoda o dužini čekanja na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem, 
-Potvrdu o eventualno proglašenom tehnološkom višku,  
-Potvrdu o nepotpunoj normi u statusu osobe sa stalnim radnim odnosom u školama KSB,  
-Potvrdu o statusu kandidata na temelju dopunskih prava branitelja i  članova njihovih obitelji sukladno Zakonu
 
 Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike, uz napomenu da dokazi za bodovanje i rodni list moraju biti iz vremena trajanja natječaja ( stavak 4. , članka 5. Pravilnika za prijem djelatnika, smanjenja norme i proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama).
Natječaj će biti objavljen na EMIS -web stranici OŠ“Bila“ 
Odluka o prijemu/izboru  u školu izabranog kandidata , s rang listom, smatra se dostavljenom javnom objavom na EMIS -web stranici škole koja raspisuje natječaj i da se dostava svim kandidatima  smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave na EMIS- web stranici škole, u kojem teče i vrijeme za žalbu.
Intervju sa svim prijavljenim kandidatima obavit će se u terminu o kojem  će kandidati biti obaviješteni  naknadno .
Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je prije zasnivanja radnog odnosa, dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.  
Plaća u skladu s Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u KSB .
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. 
Nepotpunom prijavom smatra se prijava kandidata koji nije dostavio obveznu dokumentaciju traženu natječajem. 
Dokumentacija dostavljena na natječaj kandidatima se ne vraća, a može se preuzeti u školi nakon okončanja natječajne procedure. 
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u „ Večernjem listu   “. 
Prijave dostaviti isključivo poštom na adresu: Osnovna škola „Bila“, Marosi b.b., 72256 Bila  s naznakom „Prijava na natječaj- ne otvarati“.                                                                                                                                                                      
               
 
 
ŠkolskI  odbor:
 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬